Virkatodistustilaus / sukuselvitys Iin tai Kuivaniemen seurakunnasta

Tilauslomake alla, lomakkeella ei voi tilata sukututkimusta. Sukututkimus on eri asia kuin sukuselvitys.

Merkitse ensimmäiseksi päähenkilön nimi, eli sen henkilön nimi josta todistusta tarvitaan.
 
  (*=Tieto vaaditaan)
(!=Tieto vahvistetaan)
Valitse ryhmä*
   
Kuvaus: Vuoden 2013 alusta alkaen on otettu käyttöön kirkon yhteinen jäsenrekisteri, joka kattaa kaikki Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat lokakuusta 1999 alkaen. Virkatodistus perunkirjoitusta varten vainajan viimeisimmästä seurakunnasta kattaa kaikki seurakunnat 1.10.1999 lähtien. Tätä edeltävältä ajalta virkatodistukset on pyydettävä niistä seurakunnista tai rekistereistä, joissa hän on ollut jäsenenä 15-ikävuodesta lähtien.
Kuvaus: Vuoden 2013 alusta alkaen on otettu käyttöön kirkon yhteinen jäsenrekisteri, joka kattaa kaikki Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat lokakuusta 1999 alkaen. Virkatodistus perunkirjoitusta varten vainajan viimeisimmästä seurakunnasta kattaa kaikki seurakunnat 1.10.1999 lähtien. Tätä edeltävältä ajalta virkatodistukset on pyydettävä niistä seurakunnista tai rekistereistä, joissa hän on ollut jäsenenä 15-ikävuodesta lähtien.
Etunimi
*
Sukunimi
*
Entiset sukunimet
 
Tilaan tietoja viranomaista varten yllä olevsta henkilöstä. Peurustiedot:
Henkilötunnus
*
Syntymäkotikunta
 
Viimeinen kotikunta
*
Onko henkilö
* Elossa
Kuollut
Kuolinpäivä
 
Käyttötarkoitus
* pankki
perunkirjoitus
vakuutusyhtiö
lainhuuto
apurahaa
kiinteistökauppa
puhelinoperaattoria varten
laillistamista varten (VALVIRA, todistuksella henkilön perustiedot)
metsästysseuran jäsenyyttä varten (todistuksella henkilön perustiedot)
perinnöstä luopumista varten
Muu, kirjoita allaolevaan kenttään käyttötarkoituksen syy
Käyttötarkoitus muu, mikä?
 
Tilaajan sukulaisuussuhde henkilöön kenestä todistus tilataan.
 
Henkilön perustietojen lisäksi tarvitaan seuraavat tiedot:
Tiedot
  muuttotiedot
siviilisääty
nykyinen puoliso
entiset puolisot
lapset
lapsenlapset
vanhemmat
isovanhemmat
sisarukset
kirkolliset toimitukset
Virkatodistuksen tekemistä helpottavat lisätiedot:
Kenen jälkeen perunkirjoitus, ositus, perinnönjako, lainhuuto tai testamentin toimeenpano tehdään?
Henkilön nimi
*
Lisätietoja päähenkilöstä:
Milloin,mistä ja/tai mihin muuttanut Iistä tai Kuivaniemeltä
 
Muita lisätietoja
 
Tilaajan tiedot. Mikäli käytössä on vain yksi osoite voit täydentää muihin osoitekenttiin esim. sama
Tilaajan nimi
*
Saat automaattisen vastausviestin antamaasi sähköpostiosoitteeseen.
Sähköpostiosoite
*
puhelinnumero
*
Tilaajayrityksen nimi
 
Todistuksen toimitusosoite, postinumero ja paikkakunta
*
Laskutusosoite, postinumero ja paikkakunta
*
Sähköpostiosoite
*
 
Tietosuoja-asetuksen mukainen informointi tietojen käsittelystä kirkon yhteisessä jäsenrekisterissä

Rekisterin nimi: Kirkon yhteinen jäsenrekisteri Kirjuri

Rekisterinpitäjä: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Kirjurin sisältämien jäsenrekisteritietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.c artikla ja 9.2.d artikla. Jäsenrekisterin pidosta ja tietojen käsittelystä säädetään uskontokuntien jäsenrekistereistä annetussa laissa (614/1998), kirkkolain (1054/1993) 16 luvussa sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009).

Kirjurin tietoja käytetään seurakuntien ja seurakuntayhtymien omassa toiminnassa ja hallinnossa sekä kirkon jäsenten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Kirkkohallitus saa käyttää jäsenrekisterin tietoja kirkkolaissa tai sen nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisessa sekä tilastojen laatimisessa ja kirkon toimintaan liittyvien tutkimusten tekemisessä. Tuomiokapituli saa käyttää jäsenrekisterin tietoja kirkkolaissa tai sen nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisessa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Kirjurin jäsenrekisteritietoja käytetään kirkon omassa toiminnassa ja hallinnossa, ja tämän toiminnan yhteydessä tietoja ei ole tarkoitettu luovutettavaksi kirkon oman toiminnan ulkopuolelle.

Jäsenrekisterin tietoja käytetään myös viralliseen väestötietoja koskevaan tietopalveluun. Tästä viranomaistehtävästä säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 48 §:ssä, jonka mukaan jäsenrekisteristä voidaan luovuttaa jäsenestä yksittäisiä tietoja kirjallisesti henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Tietojen luovuttamisessa on noudatettava soveltuvin osin väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 4 luvun säännöksiä. Tämän perusteella jäsenrekisterin tietoja luovutetaan muun muassa perunkirjoituksen toimittajille, pankeille, eri viranomaisille, sukututkijoille. Tietoja ei luovuteta sivullisille, jollei se ole virkatehtävän vuoksi välttämätöntä. Lisäksi seurakunnalle kasteen tai avioliiton yhteydessä tehty etu- tai sukunimimuutos välittyy väestötietojärjestelmään.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:
* Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
* Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
* Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
* Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Jäsenrekisterin ylläpito on lainsäädäntöön perustuva rekisterinpitäjän velvollisuus, mikä rajoittaa rekisteröidyn mahdollisuuksia toteuttaa kaikkia edellä mainittuja oikeuksia.